Celkom : 0,00 €
0

Už som registrovaný!

Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Iba v prípade že sa dodacia a fakturačná adresa líšia,
kliknite na »Pridať adresu« tlačidlo pod
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať DPH Zľava Celkom
 
Výsledná cena
Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.

Prosím vyberte si dopravu

  
Celkom:
Poznámky a špeciálne požiadavky

Obchodné podmienky

Doctorseyes SK, s.r.o.
so sídlom Bajzova 2, 82108 Bratislava

IČO: 36437565
DIČ: 2022096857

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67308/B
(ďalej tiež len „predávajúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.doctorseyes.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2) Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

3) Kupujúci je výhradne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva povolanie zubný lekár alebo zubný technik ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

II. Podmienky spolupráce

1) Obchodný vzťah vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim a je vymedzený príslušnými právnymi predpismi.

2) Návrhom na uzatvorenie spolupráce je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar. V momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom je spolupráca uzatvorená.

3) Týmto vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

4) Uzatvorením spolupráce kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne oboznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení oboznámiť.

III. Dodacie podmienky

1) Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky alebo odovzdaný osobne. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad, ktorý slúži ako záručný list. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest. V prípade ďalších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné účtujeme len jedenkrát.

2) Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Dopravné náklady pri objednávke nad 50 € s DPH  neúčtujeme. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby

a) Slovenská Pošta (SR) platba 3,00 EUR 

b) Kuriér (SR) platba 6,50 EUR 

c) Osobné dodanie Bratislava platba 0,00 EUR

d) Osobné vyzdvihnutie na adrese Bajzova 14, Bratislava platba 0,00 EUR

3) Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

4) Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

5) Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. 

6) Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za finančné škody t.j. náklady spojené z prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru príp. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho pokutu vo výške 5,00 €. Výzva na zaplatenie tejto pokuty bude zaslaná zákazníkovi emailom po prijatí zásielky späť na sklad. V prípade ak zákazník nezaplatí túto pokutu bude mu odobraná výhoda skupinových zliav a bonusov a tiež mu môže byť odobraná možnosť zaslania objednaného tovaru. 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1) Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).

2) Minimálna hodnota objednávky je 5 € bez poštovného.

3) Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej objednávke s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú objednávku nebude mať taká zmena vplyv.

4) Úhrada kúpnej ceny ja na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní na účet predávajúceho.

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1) Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho úhradou plnej výšky kúpnej ceny na základe faktúry. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Doctorseyes SK s.r.o.

2) Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

VI. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

1) Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2) Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky.

4) Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamačný poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením spolupráce kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením spolupráce upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia oboznámiť.

5) Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

VII. Vrátenie tovaru

1) Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod  vrátenia, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci.

2) V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

3)  Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej  kúpnej zmluvy, prípadne inej záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim

VIII. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1) Kupujúci vyplnením registračného formulára vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (uvedených v registračnom formulári) v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení objednávky (za účelom marketingu, ponuke ďalších služieb a tovaru, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce či ďalších zmluvných vzťahov), a to do doby, než písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním.

2) Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., O ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, hlavne prepravcov povereným predávajúcim dodaním tovaru.

3) Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databáze.

4) Kúpne zmluvy sú od ich uzatvorenia archivované, a to aj po ich naplnení a vo forme, v akej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výhradne predávajúci, prípadne subjekt poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti pre také sprístupnenie.

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

Doctorseyes SK, s.r.o.
Bajzova 2, 82108 Bratislava
kontaktný telefón: +421948555088
e-mail: info@doctorseyes.sk
web: www.doctorseyes.sk

X. Záverečné ustanovenia

1) Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.

2) Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí kupujúci subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi kupujúcim a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci kupujúcemu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.

3) Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

4) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

5) Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6) Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

7) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 25.03.2014.